Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde B
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Het examenprogramma wiskunde B vwo

25-6-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A          Vaardigheden
Domein B          Functies, grafieken en vergelijkingen
Domein C          Differentiaal- en integraalrekening
Domein D          Goniometrische functies
Domein E          Meetkunde met coördinaten
Domein F          Keuzeonderwerpen

Het centraal examen

Het centraal examen heeft betrekking op domeinen B, C , D en E in combinatie met de vaardigheden uit domein A. 
Het CvTE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
Het CvTE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.

​Het schoolexamen

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

 • subdomein E1;
 • domein F;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

​​In dit onderdeel wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: 

Inhoud van het examenprogramma

Hier vindt u een overzicht van de globale eindtermen van het examenprogramma met de verdeling over CE en SE, met een korte toelichting.​

Verschillen tussen het oude en het nieuwe examenprogramma

Een karakterisering van het examenprogramma en een opsomming van de voornaamste verschillen. 

Specifieke aandachtspunten​​​

In dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over ee​n aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.

Het betreft de volgende onderwerpen.

Visiedocument cTWO​

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

    • standpunten van cTWO 
    • kernconcepten
    • wiskundige denkactiviteiten (WDA)

    De rol van ICT

    Hier leest u de mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

      Voorkennis

      Een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.